Välkommen

Ab Kelonia Oy

Ab Kelonia Oy är ett placeringsbolag som ägs av finlandssvenska allmännyttiga fonder och stiftelser. 
Kelonias verksamhet tar sikte på tre områden.

  1. Investeringsverksamhet som ägarna inte driver i egen regi eller som man önskat administrera gemensamt,
  2. Koordinering av gemensamma intressen gällande kapitalförvaltning och ägande och
  3. Gemensam fortbildning och informationsutbyte för dem, som inom ägarstiftelserna bereder riktlinjer för placeringar och placeringspolitik.

Kelonias investeringsverksamhet är inriktad på Private Equity placeringar och görs genom placeringsförbindelser i inhemska och utländska placeringsbolag eller fonder vars syfte är att placera i onoterade bolag.